logo 2014 olv

Volg ons op...

facebook

Kaartreservering

Er zijn op dit moment geen evenementen waarvoor kaarten kunnen worden gereserveerd.

button Europees kampioen klein

Wij spelen voor Kika. 

Website is gesponsord door:

Blaasmuziek om te (be)leven

meer dan € 22.250,- voor KiKa

Privacyverklaring Blaskapelle Fresia

PRIVACYVERKLARING BLASKAPELLE FRESIA

Stichting Blaskapelle Fresia, hierna te noemen “Fresia”, gevestigd te Schaijk, gemeente Landerd, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62701312 en bereikbaar via , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voornamelijk gericht op de diensten die Fresia online verricht en/of aanbiedt via zijn informatiesystemen en verwerkingsprocessen.

In het kader van de door Fresia verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert Fresia persoonsgegevens van haar muzikanten, zanger(s), zangeres(sen) en geïnteresseerden in haar nieuwsbrief. Fresia verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen Fresia geldende doelstellingen en het dienaangaande faciliteren van de stichting.

Fresia respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Fresia spant zich er voor in om geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de Wet algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

Fresia behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

Fresia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET

Fresia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Geboortedatum

- E-mailadres

- Geslacht

Simon Meurs is de Functionaris Gegevensbescherming van Fresia. Hij is te bereiken via . Via hem kunt u uw persoonsgegevens inzien.

Fresia zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de doelstellingen van de stichting. Daarnaast zal Fresia de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS

De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

  • • Samenstelling en distributie van de nieuwsbrief naar leden
  • • Fresia-specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.

BEELDMATERIAAL

Fresia kan tijdens repetities, optredens en andere gerelateerde bijeenkomsten die zij organiseert, of waaraan zij deelneemt, beeldmateriaal maken waarop muzikanten, zanger(s), zangeres(sen), publiek en of omstanders rechtstreeks in beeld worden gebracht, welke worden gebruikt voor publiciteit op  onze website of facebookpagina.

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt zelf uw gegevens controleren en aan laten passen via de Functionaris Gegevensbescherming van Fresia. Uw contactgegevens zijn beschikbaar voor het uitvoeren van de verwerkingsdoelen, voor beheer door de stichting en in beheer bij Fresia.

U kunt middels een schriftelijk verzoek aan de Functionaris Gegevensbescherming van Fresia, via , geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen.

VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Op uw schriftelijk verzoek zal Fresia uw, door haar geadministreerde, persoonsgegevens zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Fresia verstrekt persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Fresia zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage in de persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Blaskapelle Fresia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.